Chongqing Dish

Qianjiang jiza

Qianjiang jiza, hot and spicy, is a Chongqing cuisine to cook chicken giblets and pimiento with griddle.

Qianjiang is a southeastern district of Chongqing.

Editor:陈乔第