Charming Shapingba
Yuxin'ou International Railway

 
Yuxin'ou (Chongqing-Xinjiang-Europe) International Railway